HARDFACE AB

Code of conduct 2017

Hardface AB skall marknadsföra sina produkter på ett sätt som skapar mervärde för våra kunder och anställda och bidrar till att bygga upp företaget och dess varumärke(n). Hardface AB kärnvärden och värderingar ligger till grund för vår Code of Conduct. Den beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för hur vi bedriver vår verksamhet.

Allmänna principer

Hardface AB prioriterar långsiktigt värdeskapande främst genom att bygga upp ett lönsamt varumärk(en) för våra tekniska lösningar.  Hardface AB erkänner de tio principerna i FN:s Global Compact och verkar för att dessa främjas i de kundmiljöer i vilka vi verkar. För att uppfylla dessa allmänna principer har Hardface AB definierat följande grundsatser:

• Hardface AB följer de lagar, förordningar och normer som gäller i de länder där bolaget är verksamt.

•  Hardface AB bedriver sin verksamhet med integritet och moral och tar ansvar för bolagets handlingar;

•  Hardface AB respekterar FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och accepterar vårt ansvar att upprätthålla de anställdas och samhällets rättigheter i bolagets verksamhet.

•  Hardface AB är aktivt i vårt samarbete med våra leverantörer nationellt och internationellt i syfte att förbättra villkoren för de som arbetar med att tillverka bolagets råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter.

Inom de områden där  Hardface är verksamt arbetar bolaget aktivt för att bolagets leverantörer följer principerna i  Hardface Code of Conduct.

Relationer till våra kunder

Förtroendet för Hardface AB vårdas och respekteras genom att vi erkänner kundernas legitima rätt till information om bolagets värderingar och handlingar.

Relationen till våra anställda

Relationen skall bygga på ömsesidig respekt och förtroende. Hardface ABs anställningsvillkor följer kollektivavtal och nationell lagstiftning.

Affärsetik

Korruption, mutor och andra illojala konkurrensbegränsande åtgärder som snedvrider marknader och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Hardface AB skall aldrig använda eller på något vis förknippas med sådana metoder.

Miljö

Hänsyn till miljön präglar allt vårt arbete. Vår ambition är att ständigt överträffa de krav som kunder och andra intressenter ställer på produktsäkerhet, hushållning med energi och råvaror, lägre koldioxidutsläpp och i alla sammanhang, som tillverkning, transporter och resor. Våra produkter är i alla delar möjliga att återvinna och/eller på ett miljövänligt sätt hantera via professionella aktörer på marknaden.

FNs Global Compacts 10 principer

På “World Economic Forum” i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av “The Global Compact”, som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och

Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla (“uphold”) föreningsfrihet och ett faktiskt (“effective”) erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5: faktiskt (“effective”) avskaffande av barnarbete; och

Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

Princip 7: Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;

Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och

Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.